ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﺷﺮﮐﺖ ROTAIR اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ