ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼــﺎری ﺷﺮﮐﺖ OMT اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺷﺮﮐﺖ OMT LUEN اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ی وﻟﻮﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و رادﯾﺎﺗﻮر و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ....

OMT-Radiator