نماینده انحصاری شرکت MTA ایتالیا :
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع دراﯾﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﯽ و ﺗﺒﺮﯾــــﺪي، اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﺘﺮﻫا و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻫﺎي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده.


نسل جدید خشک کن های تبریدی مجهز به فناوری ضربه و ذخیره سازی حرارتی ، که 80 درصد صرفه جویی در انرژی و در عین حال پایداری عالی نقطه شبنم + 3 درجه سانتیگراد در شرایط متغیر ، حداکثر دمای ورودی + 70 درجه سانتیگراد و حداکثر دمای محیط + 50 درجه سانتیگراد را تضمین می کند.

خشک کن های DE به لطف کنترل دیجیتالی کاربر پسند خود به طور خودکار با هرگونه شرایط عملیاتی بدون هیچ گونه تعدیل سازگار می شوند.