نمایندگی انحصاری شرکت KTC ایتالیا : ارائه کننده انواع کمپرسورهای ( اسکرو و Oil Free)و کامپک .

KTC ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ در دﻧﯿﺎی ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺑﺼـﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت KTC ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﮕﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد KTC در دﻧﯿﺎی ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺮو ﺗﺨﺼــــــﺺ دارد و ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻃﯿﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از درﺧﻮاﺳـﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

Add Your Tooltip Text Here

ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ، ﮐﻪ ﻣشکل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﮐﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ، COMPACKرا ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮا ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺮﺳـﻮر اﺳﮑﺮو KTC ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳــــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو را اﯾﺮاﻧﺪ ، ﻣﺨﺰن ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺳﭙﺮاﺗﻮر ، ﺷﯿﺮ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﺷﯿﺮﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸـﺎر (MPV) ، ﺷﯿﺮ ورودی ﯾﺎ آﻧﻠﻮدر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. و در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﭘﯿﺸﮕﺎم اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻮﻻدی در ﯾﮏ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم.

برای مشاهده کامل عکس بر روی آن کلیک کنید

ﺳﺮی KME POLY ﺗﺴﻤﻪ ای

KTC ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

1- ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﺎن و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف

2- ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

3- ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ

4- ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن

5-ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﻤﻪ ای Poly-V و ﻗﺮﻗﺮه ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﮐﺎر ﭼﺪن ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

6-ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ راﺣﺘﺘﺮ و ﻧﺼﺐ ﺳﺎده

7-حجم کم

8-راندمان انرژی بالا

9-چرخه عمر طولانی

 

ﺳﺮی KME ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﻤﻪ ای ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ

ﺑﺎﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺗﻼف اﻧﺮژی و ﻣﯿﺰان ﺳﺮو ﺻﺪا ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮده و ﮐﺎر ﺗﺴﻤﻪ را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .

ﺳﺮی ﻫﺎی KME ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر SCREW :

1-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری

2-ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی

3-ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮد

 

سری KLE

آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ:

1-ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ.

2-ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﻮر ﯾﺎ داﯾﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

3-دارای دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺰن ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه (ﺳﭙﺮاﺗﻮر)

4-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺮژی ﮐﺎرآﻣﺪ

5-دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ

6-ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻ

7- ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری