ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺮﮐﺖ CIESSE اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع رادﯾﺎﺗﻮرﻫـــﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿــــﻮﻣﯽ ﻫــــﻮا روﻏــــﻦ وروﻏﻦ آب ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ.