شرکت ایرمیکر نماینده رسمی و انحصاری شرکت های ایتالیایی VMC,KTC,ATS,MTA,OMT,CIESSE,ROTAIR,…در ایران میباشد .