توضیحات

نماینده انحصاری شرکت های ایتالیایی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع واﺣﺪ ﻫﺎی ﻫﻮاﺳﺎز EndAir، اﻧﻮاع (Unloader) شیرهای (Thermostatic Valve) و (Minimum Pressure Valve) و کیت های تعمیراتی SPARE PART KIT

 VMC

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع رادﯾﺎﺗﻮرﻫـﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻫﻮا روﻏﻦ و روﻏﻦ آب ﺑﺎ بهترین کیفیت

 CIESSE

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع دراﯾﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﯽ و ﺗﺒﺮﯾـﺪي،اﻧﻮاع وﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻫﺎي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده

 MTA و ATS

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ و ﻗﻄﻌﺎت ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ کننده انواع کمپرسورهای معدنی پرتابل و کمپرسول های (Free Oil)

 CASAPPA

اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﭘﻨﻞ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻫﻮا

LOGIKACONTRO 
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي اﺳﮑﺮو OilFree ﮐﺎﻣﭙﮏKTC
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﺮﺗﺎﺑﻞROTAIR

اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ی وﻟﻮﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و رادﯾﺎﺗﻮر وﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ....

OMT

اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ی وﻟﻮﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و رادﯾﺎﺗﻮر و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ....

OMT LUEN

 اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﭘﻨﻞ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻫﻮا

MICR  NOVA