شرکت آرکاهواساز خاورمیانه

ﺷﺮﮐﺖ آرﮐﺎ ﻫﻮاﺳﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 18 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ تولید و مونتاژ کمپرسورهای هوای فشرده و درایرهای تبریدی و جذبی ،  از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮﻓﺮوش ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اورﺟﯿﻨﺎل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ، در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺼﺐ، راه اﻧﺪازی و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ آرﮐﺎ ﻫﻮا ﺳﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮد، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎ و ﻣﺘـﺪﻫﺎي روز ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ آرﮐﺎ ﻫﻮاﺳﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺮﮐﺖ AIR AQUA آﻟﻤﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫــــﺎی , OMT , MICRONOVA ,CIESSE ATS, VMC , CASAPPA, ROTAIR, LOGIKA CONTROL ,MTA , KTC, LUEN OMT ایتالیا میباشد.