درباره شرکت آرکاهواساز :

ﺷﺮﮐﺖ آرﮐﺎ ﻫﻮاﺳﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 18 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ تولید و مونتاژ کمپرسورهای هوای فشرده و درایرهای تبریدی و جذبی از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮﻓﺮوش ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اورﺟﯿﻨﺎل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ، در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺼﺐ، راه اﻧﺪازی و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ فعالیت میکند…

نماینده انحصاری برندهای ایتالیایی در ایران

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع واﺣﺪ ﻫﺎی ﻫﻮاﺳﺎز EndAir، اﻧﻮاع (Unloader) شیرهای (Thermostatic Valve) و (Minimum Pressure Valve) و کیت های تعمیراتی SPARE PART KIT

تولیدکننده انواع درایرهای آلومینیومی هوا _ روغن و روغن _ آب با بهترین کیفیت.

تولید کننده انواع درایرهای جذبی وتبریدی , انواع میکروفیلترها و تجهیزات خشک کن های کمپرسورهای هوای فشرده .

تولید کننده انواع پمپ و قطعات هیدرولیکی و همچنین ارائه کننده انواع کمپرسورهای معدنی پرتابل و کمپرسورهای (oil Free) .

ارائه کننده انواع پنل های کنترل کمپرسورهای هوای فشرده .

ارائه کننده انواع کمپرسورهای ( اسکرو و Oil Free)و کامپک

ارائه کننده انواع کمپرسورهای معدنی و پرتابل

COMPACK

VERSION

3

ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ در دﻧﯿﺎی ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
عرضه شده است

ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاند از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی

ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﺪ

ﻓﻘﻂ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر

ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ روی ﻣﺨﺰن

ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ

ادامه مطلب

محصولات ما

ﻣﺨﺎزن ﻋﻤﻮدی VERTICAL TANKS

 

 

آرﮐﺎ ﻫﻮاﺳﺎز ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﺼــﺐ ﺷﺪه ﻣﺨﺰن ﻋﻤﻮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻗﯿﻖ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ